Klachtenregeling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Bewindvoerder: GeldGezond;
 • Cliënt: een onder bewind gestelde voor wie GeldGezond tot bewindvoerder is benoemd of andere cliënten met wie GeldGezond een overeenkomst voor persoonlijke financiële ondersteuning heeft gesloten;

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Hierin moet minimaal staan:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer/e-mailadres
 • De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;
 • Een duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag;
 • Het standpunt of de bezwaren van de klager onder vermelding van de ter zake doende feiten;
 • Een duidelijke omschrijving van een eventuele vordering of eis;
 • De dagtekening.

Indien de klager minderjarig of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder, voogd of de curator.

Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. De klacht zal dan niet ontvankelijk worden verklaard. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen hiervan bericht. De klager wordt als dan in de gelegenheid gesteld om de klacht conform de gestelde vormvereisten in te dienen. De klacht kan gericht worden aan: GeldGezond o.v.v. Klacht Zweedsestraat 19C 7418 BG Deventer.

Artikel 3

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze zal nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Lukt dit dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. De bewindvoerder gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 • In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de onderneming geldende regeling;
 • In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de onderneming zich heeft verbonden;
 • Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

De bewindvoerder kan de klacht ongegrond verklaren. Hierover zal de cliënt schriftelijk worden geïnformeerd. Indien binnen twee maanden na indiening van de klacht geen oplossing is gevonden, wordt de klacht door de bewindvoerder voorgelegd aan de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI).

Artikel 4

De organisatie administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor de voortgangscontrole. Ieder jaar wordt hierover gerapporteerd in een geanonimiseerd verslag.

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

 • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht heeft gewend tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter.
 • Het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • De klacht anoniem is;
 • De klacht betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
 • Indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt GeldGezond de cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

Artikel 6

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten onder gebruikmaking van de klachtenregeling van de organisatie. Mocht dit naar het oordeel van de klager niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan staat het de klager te allen tijde vrij de klacht in te dienen bij de rechtbank die de benoeming van de bewindvoerder in een beschikking heeft vastgelegd.

Artikel 7

Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, heeft de cliënt die met de organisatie een budgetbeheerovereenkomst is aangegaan de mogelijkheid deze overeenkomst op te zeggen. Hiervoor gelden de bepalingen van de overeenkomst evenals de algemene voorwaarden.

Artikel 8

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht.

© 2024 GeldGezond | KVK-nummer 91123046 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Doorrood | Technische realisatie Sieronline B.V.